Andmete töötlemise põhimõtted

1. Üldsätted

1.1. 1kaks3.ee kasutamisel aktsepteerite OÜ Läänlane kehtestatud andmete töötlemise põhimõtteid.

1.2. Isikuandmete töötleja on OÜ Läänlane (registrikood 12089011, juriidiline asukoht ja postiaadress Läänemaa, Haapsalu, Haapsalu linn, Sadama tn 5, 90502, e-posti aadress 123turundus@gmail.ee).

1. Mõisted

1.1. Kasutaja – 1kaks3.ee lehele registreerinud füüsiline isik.

1.2. Isikuandmed – 1kaks3.ee veebilehel registreerides tekivad (sh kasutaja poolt OÜ Läänlane edastatud) andmed kasutaja kohta, sõltumata sellest, millisel kujul või millises vormis need on.

1.3. Kasutajaandmed – kasutaja enda kohta avalikkusele avaldatud andmed.

1.4. Andmed – isikuandmed ja kasutajaandmed koosnimetatult.

1.5. Isikuandmete töötleja – isik, kes töötleb isikuandmeid, ja/või isik, kelle ülesandel töödeldakse isikuandmeid.

1.6. Töötlemine – iga isikuandmetega tehtav toiming.

1.7. Kolmas isik – füüsiline või juriidiline isik, kes ei ole kasutaja ega isikuandmete töötleja.

2. Andmete töötlemise üldised eesmärgid

2.1. Täita kasutaja ees võetud kohustusi, mis tulenevad teenuse osutamise eesmärgist ja/või õigusaktidest.

2.2. Kaitsta oma rikutud või vaidlustatud õigusi.

2.3. Mõista paremini kasutaja ootusi ning pakkuda talle nii enda nimel kui ka koostööpartnerite kaudu tooteid ja teenuseid (turunduslikel eesmärkidel).

3. Töödeldavate isikuandmete koosseis

3.1. Kasutaja isiklikud andmed (nimi, e-postiaadress, telefoninumber).

3.2. Kasutaja kontaktandmed (e-posti aadress, elukoha aadress, telefon).

3.3. Kasutaja muud andmed.

4. Isikuandmete töötlemine

4.1. OÜ Läänlane töötleb, sh edastab, isikuandmeid kasutaja nõusolekul:

4.1.1. teenuse osutamise eesmärgil;

4.1.2. teenuse osutamise ja/või vahendamisega seotud isikutele, kellega sõlmitud lepingutes sisaldub tingimus neile edastatava teabe konfidentsiaalse käitlemise kohta;

4.1.3. teeninduslikul ja turunduslikul eesmärgil, v.a siis, kui kasutaja on otsustanud teisiti või hiljem vastava nõusoleku tagasi võtnud, teavitades sellest kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis;

4.1.4. kaitsmaks oma rikutud või vaidlustatud õigusi (nt andmete edastamine kohtule);

4.1.5. täitmaks õigusaktidest tulenevaid kohustusi (nt andmete edastamine uurimisasutusele);

4.2. Juhul kui kasutaja on avaldanud või edastanud teenusepakkuja kaudu andmeid, mille avaldamine rikub kolmandate isikute õigusi, on OÜ-l Läänlane õigus avaldada kasutaja andmeid kolmandatele isikutele.

5. Isikuandmete töötlemise seaduslikkus ja turvalisus

5.1. OÜ Läänlane tagab isikuandmete töötlemise seaduslikkuse.

5.2. OÜ Läänlane tagab isikuandmete kaitse kaudu organisatsiooniliste, füüsiliste ja infotehnoloogiliste turvameetmete ning range konfidentsiaalsus- ja turvalisusreeglistiku.

5.3. OÜ Läänlane vastutab isikuandmete kaitse seaduses sätestatud nõuetest kinnipidamise eest.

6. Kasutaja õiguste kaitse

6.1. Kasutajal on õigus:

6.1.1. saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete ja nende töötlemise kohta;

6.1.2. nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist;

6.1.3. võtta igal ajal tagasi oma nõusolek isikuandmete kasutamiseks turunduslikul eesmärgil;

6.1.4. nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kui isikuandmete töötlemine ei ole seaduse alusel lubatud;

6.1.5. esitada pretensioon, kui kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi;

6.1.6. pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole, kui kasutaja leiab, et isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi;

6.1.7. nõuda kahju hüvitamist, kui isikuandmete töötlemisel on rikutud tema õigusi.

7. Lõppsätted

7.1. OÜ-l Läänlane on õigus andmete töötlemise põhimõtteid ühepoolselt muuta, tagades selle vastavuse Eesti Vabariigi õigusaktidega.

Kasutustingimused

1. Üldsätted

1.1. 1kaks3.ee veebilehel end registreerides nõustute järgima OÜ Läänlane kehtestatud kasutustingimusi.

2. Mõisted

2.1. Kasutaja – 1kaks3.ee veebilehel enda andmed sisestanud füüsiline isik.

2.2. Isikuandmed – 1kaks3.ee kasutamisel tekkivad andmed kasutaja kohta.

2.3 Teenusepakkuja – juriidiline isik, kes pakub konto kaudu ligipääsu oma veebikeskkondadele ja -teenustele.

Teenusepakkuja on OÜ Läänlane (registrikood 12089011, juriidiline asukoht ja postiaadress Läänemaa, Haapsalu, Haapsalu linn, Nurme 12a-42, 90505, e-posti aadress 123turundus@gmail.com).

2.4. Veebikeskkond – teenusepakkuja hallatav internetikeskkond, millele on tasuta vaba ligipääs ja kus nõu küsimiseks või teenuse tellimiseks on vaja end registreerida.

2.5. Veebiteenused – teenusepakkuja hallatav teenus, mis võimaldab registreerinud kasutajatel tasu eest või tasuta saada teenuseid.

3. Küpsise salvestamine

3.1. Küpsis - tekstifail, mis saadetakse ja salvestatakse Kasutaja arvutisse veebilehtede poolt, mida Kasutaja külastab. Küpsis salvestatakse Kasutaja veebilehitseja failikataloogis. Juhul, kui Kasutaja on külastanud veebilehte varem, loeb veebilehitseja küpsist ning edastab vastava teabe veebilehele või elemendile, mis küpsise algselt salvestas. Lisateave küpsiste kohta on kättesaadav veebilehel www.aboutcookies.org.

3.2. Küpsised võimaldavad jälgida veebilehe kasutusstatistikat, rubriikide populaarsusest ning muudest veebilehel tehtavatest toimingutest. Küpsisest saadavat teavet kasutatakse veebilehe kasutusmugavuse ja sisu parandamise eesmärgil.

3.3. OÜ-le Läänlane kuuluvad domeenid võivad muuhulgas sisaldada elemente, mis salvestavad küpsiseid kolmanda poole nimel.

3.4 1kaks3.ee salvestab küpsiseid, et näidata kasutajatele reklaame. 

4. Veebilehel kasutatavate küpsiste tüübid

4.1. Püsiküpsised on hädavajalikud veebilehel ringi liikumiseks ja selle funktsioonide kasutamiseks. Püsiküpsiste puudumisel ei saaks Kasutaja kasutada kõiki veebilehe funktsioone.

4.2. Sessiooniküpsised võimaldavad veebilehel meelde jätta Kasutaja poolt tehtud varasemaid valikud (näiteks kasutajanimi, keelevalik) ning seeläbi pakkuda tõhusamaid ja isikupärasemaid funktsioone.

4.3. Jälgimisküpsised koguvad andmeid Kasutaja käitumisest veebilehel. Jälgimisküpsisest saadav informatsioon võimaldab tõsta veebilehe kasutusmugavust.

4.4. Reklaamküpsised koguvad andmeid Kasutaja sirvimisharjumuste kohta, mis omakorda võimaldab veebilehel esitada Kasutaja eelistustega kooskõlas olevat reklaamisisu. Lisaks võimaldab vastav küpsiseliik mõõta reklaamikampaania tõhusust.

5.Küpsisest keeldumine

5.1. Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab Kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid. Parema ülevaate saamiseks on soovituslik uurida Kasutaja veebilehitseja küpsiste haldamise suvandeid.

5.2. Eritüüpi veebilehitsejad kasutavad erinevaid meetodeid küpsiste keelamiseks. Täpsem informatsioon on kuvatud veebilehel www.aboutcookies.org.

5.3. Küpsiste blokeerimisel peab Kasutaja arvestama, et kõik veebilehe funktsioonid ei pruugi enam Kasutajale olla kättesaadavad.